Energy logo-01 (1).png
English-Language-Flag.png

Energy For Business

  By Rinat Grinberg

There is a Better Way to communicate

אנגלית עיסקית

 

.הצורך בשימוש בשפה האנגלית בעולם העבודה הופך לצורך יומיומי בחברות רבות הפועלות בזירה הבינלאומית

 

.השימוש באנגלית מתבקש במרבית הפעילויות המתבצעות במהלך העבודה

 ,small talk פעיליות אלו כוללות בחובן השתתפות בפגישות עבודה העברת מצגות, ראיונות עבודה, כתיבת דו"אלים, משא ומתן

.ועוד

 

.במקרים רבים אוצר מילים חסר ,בטחון עצמי ירוד ותרגול הם שעומדים בין העובד ובין יכולתו לבצע מטלות אלו

כדי לסייע לעובד להעלות את בטחונו העצמי ולבצע את המטלות הללו ביעילות רבה יותר יש להעשיר את אוצר המילים של העובד

.תוך התמקדות באוצר המילים הרלוונטי לביצוע המטלות

. בנוסף יש לאפשר לעובד לתרגל סימלציות על מנת לוודא הפנמה

 

.סמינר קצר ממוקד המותאם לכל עובד ומחלקה בארגון תאפשר לעובד לרכוש את אותן מיומניות בזמן הקצר ביותר

.העובד ירגיש התקדמות ברגע סיום הסמינר ויקבל כלים ליישום מיידי

 

:תוכני הסמינר

הצגה עצמית והצגת הארגון

השתתפות בפגישות

כתיבת דו"אלים

משא ומתן

small talk

שיחות טלפון

השתתפות בפגישות וירטואליות

כתיבת דוחות

שיתוף במידע

דקדוק אנגלי

תרגול של שימוש באנגלית במצבים עסקיים שונים