Energy For Business

By Rinat Grinberg

English-Language-Flag.png
Energy logo-01 (1).png

There is a Better Way to communicate

    ניהול פגישות עבודה והשתתפות בהן

 

.השתתפות בישיבות עבודה מהווה חלק חשוב ומרכזי ביום העבודה בחברות רבות

.חלק גדול מהיום מועבר בניהול פגישות פנים אל פנים ופגישות וירטואליות בענייני עבודה

 

?האם אי ההסכמה שלי הועברה בצורה טובה

?איך להגיד שלא הבנתי

?האם עשיתי עבודה טובה בניסיון השכנוע שלי

?האם האנגלית שלי מספיק טובה על מנת להעביר את המסר

 

.פגישות רבות מתגלות כלא אפקטיביות ומפספסות את המטרות למענן נקבעו

כשהפגישות מתנהלות בשפה האנגלית האפקטיביות שלהן אף יורדת וקיימת התמודדות לא פשוטה של מי שאנגלית אינה

.שפת אמו

 

אם בפגישות פרונטליות באנגלית קיים קושי הרי שבפגישות וירטואליות קושי זה מתחדד אף יותר. המרחק ואובדן הקשר האישי

.המאפיינים שיחות וירטואליות מקשים את ההתנהלות ומערימים קשיים נוספים וחששות בפני המשתתפים בהן

 

סמינר פגישות עבודה באנגלית מספק למשתתפים כישורים וביטחון שיאפשרו להוביל, להשתתף ולקיים פגישות עבודה פוריות

.ויעילות שמשיגות את מטרתן

 

:תוכני הסמינר

הזמנה לפגישות

הגדרת מטרת הפגישה

בניית אג'נדה

(הבעת דעות (הסכמה ואי הסכמה

בקשה ומתן הבהרות

מלאכת השכנוע

פגישה פורמלית מול א-פורמלית

תקשורת חיובית

פגישות וירטואליות

סיכום הפגישה

אנגלית רלוונטית לפגישות עבודה