Energy For Business

  By Rinat Grinberg

English-Language-Flag.png
Energy logo-01 (1).png

There is a Better Way to communicate

ניהול משא ומתן

 

                                         ניהול משא ומתן הוא חלק מרכזי בכל סביבת עבודה                            

.ומבוצע בכל סיטואציה בה נדרשת הסכמה בין שני צדדים                            

       משא ומתן מתקיים הן בתוך הארגון בין קולגות, מנהלים                            

 .וכפופים והן מחוצה לו מול ספקים ולקוחות                            

 

               האם הצלחתי עם האנגלית שלי                            

?להעביר בצורה ברורה את עמדתי                                       

?באיזו נקודה עליי להתפשר                            

?מה הטכניקה הנכונה להתמודדות עם השלב בו אני נמצא במשא ומתן                            

 איזו עבודת הכנה הייתי צריך                            

?על מנת לגשת למשא ומתן בצורה הטובה ביותר עבורי                                   

 

 

 

 

 

,עובדים רבים אינם מודעים עד כמה קריטי הוא שלב ההכנה למשא ומתן                             

.מה הם השלבים והטקטיקות השונות הנדרשים בכול סיטואציה                             

ניסיון לגשת לתהליך מורכב זה ללא הידע המקדים והכלים המתאימים                             

.לא יביא אותנו אל היעד הנכסף                             

 

 ההצלחה שלנו במשא ומתן תלויה הן בכישורי המשא ומתן שלנו                             

.ולא פחות מכך ביכולתנו לזהות את סגנונו של הנושא ונותן העומד מולנו                             

.חשיבות כפולה ומכופלת היא הבנת הנושא והנותן המגיע מתרבות שונה                             

הצורך להבין את מי שמתנהל, חושב ומתקשר באופן שונה                             

.מאיתנו הוא חיוני לצורך ההצלחה במשא ומתן                             

 

:תוכני סמינר                             

מהו משא ומתן                             

מושגי היסוד של משא ומתן                             

לזהות גישות שונות למשא ומתן                             

שלבי משא ומתן                             

זיהוי ששת השלבים של משא ומתן                             

שימוש בהתנהגויות מתאימות בכל אחד מהשלבים                             

תכנון המשא ומתן                             

קביעת טווח התפשרות                             

שכנוע                             

תהליך השכנוע                             

התמודדות עם עימות                             

שימוש במיומנויות הקשבה בתהליך המשא והמתן                             

סגנונות שונים של נושאים ונותנים                             

ניהול משא ומתן עם אנשים מתרבות שונה