English-Language-Flag.png
Energy logo-01 (1).png

Energy For Business

  By Rinat Grinberg

There is a Better Way to communicate

עבודה בסביבה רב-תרבותית

 

 

 

עבודה בחברה גלובלית יוצרת ממשקים רבים עם אנשים הבאים מרקע תרבותי שונה משלנו, לעיתים נוצרים מצבים שאינם ברורים לנו

. וסיטואציות שאיננו בטוחים כיצד יש לנהוג בהן

 

?למה הבדיחה שהצחיקה כל כך את הקולגות שלי לא הצחיקה את הקולגות היפנים

?למה פרזנטציית המכירה שכל כך שכנעה בישראל לא הניעה את האמריקאים לקנות

?למה הישירות שלי שכל כך מוערכת על ידי הקולגות בארץ לא מוערכת על ידי האנגלים

?איחור של 5 דקות הוא לא כל כך קריטי אז למה הקולגה השוויצרי שלי נראה כל כך לא נינוח

 

יחסים עסקיים הם ראשית כל יחסים בין אנשים, הצורך בקרבה, נוחות ואמון בעזרתם ניתן ליצור קשר אישי

.וכפועל יוצא קשר עסקי

 

הקושי הראשוני בעבודה עם אנשים מתרבות אחרת היא קודם כל ההכרה בעובדה שאנחנו שונים. ההבנה והנכונות

.לקבל שגם בתחום זה נדרשת הכנה ולימוד לא ברורה לכל אחד

 

הכרות אמיתית של התרבות הישראלית וההכרה איך התרבות שלנו נתפסת על ידי תרבויות אחרות

.מאפשרת לנו להבין את ההתנגשויות והפערים

.הבנה זו מאפשרת לנו לא רק להבין את הפערים אלא נותנת בידינו את הכלים לגשר עליהם

 

:תוכני הסמינר

מהי תרבות

ממדים להשוואה בין תרבויות

כיצד לזהות ולהתמודד עם הבדלים תרבותיים 

כיצד הרקע התרבותי שלך משפיע על התנהלותך בעבודה

תפקידה של התרבות בהצלחה או הכישלון של קשרי עבודה

הבדלים בין ישראל ותרבויות אחרות

אתגרים בתקשורת עסקית מול תרבויות שונות

זיהוי ההתנגשויות והגישה הנכונה לפתרונן

פיתוח רגישות תרבותית

יצירת דיאולוג לפתרון קונפליקטים